Naskiĝo de la sanktega Dipatrino

-A +A
Fako: 

Hodiaŭ estas naskiĝtago de la sanktega Dipatrino, fratoj kaj fratinoj, naskiĝtago de unu vera ĝojo en tiu ĉi mondo.

Hodiaŭ la Sanktega Dipatrino, kiel oni diras en la ekleziaj himnoj, "enkondukas Sinjoron la Kriston en la mondon", redonas Dion al la homa popolo, Dion, Kiun forpelis de sur la Tero pekoj homaj, pasioj homaj, malbonoj homaj. Per Ŝia naskiĝo aperas kaj komenciĝas nia savo.

La hodiaŭa eklezia himno, belega tropario, rakontas al ni la tutan sekreton de nia savado kaj la sekreton de nia ĝojo. „Naskiĝo de la Sanktega Dipatrino, – diras la tropario, – anoncis ĝojon al la mondo”. Kial? Ĉar kun Ŝi, fakte, venis Sinjoro Kristo en tiun ĉi mondon. Li pro Ŝi kaj tra Ŝi fariĝis homo kaj donis al ni ĉion kion Li kiel Dihomo povis doni al ni: ĉiujn ĝojojn de la paradizo sur la tero, kiu fariĝis infero pro la homaj pekoj. La Sanktega Dipatrino, naskante Sinjoron Kriston, naskis savon al la mondo. Naskinte Dion al ni, Ŝi naskis Tiun, Kiu deprenis kondamnon de sur la homa popolo, kondamnon de morto, kondamnon de infero kaj regadon de diablo. Ĉar pro la homaj pekoj diablo regas en tiu ĉi mondo.

Ĉio estas per Ŝi, la Sanktega Dipatrino; ĉio kion Sinjoro Kristo faris en tiu ĉi mondo estas per Ŝi. Ŝi donis al Li homan naturon, Ŝi donis al Li homan spiriton, donis al Li homan koron, donis al Li homan korpon, kaj Li ĉion tion savis, plenumis per la Dieco, purigis, sanktigis, diigis kaj tiel homon, teran estaĵon Li plenumis per plej granda ĝojo, senmorta ĝojo, plenĝojo. Kaj tio estas sindona faro de la Sanktega Dipatrino. Ĉio en la Sinjoro estas de Ŝi, la tuta Dihomo, Lia Evangelio, Lia eklezio, ĉiuj sanktuloj, ĉiuj kristanoj, ĉiuj justuloj. Pro ĉio tio Ŝi estas la plej glora el ĉiuj homaj estaĵoj kreitaj en ĉiuj mondoj. La plej potenca, la plej pura, la plej senpeka. Ŝi estas super la keruboj kaj serafoj, pli pura kaj pli sankta ol ili.

Ŝi sur la ĉielo kaj sur la tero senĉese servas al Sia Dia Filo. Ŝia vivo sur la tero estis servado al Dio, servado al la Sinjoro Kristo. Do, la tuta Ŝia vivo kaj sur la ĉielo kaj sur la tero estis senĉesa Diservado kaj pro tio ni festas Ŝin tiomfoje dum la jaro, ĉiutage kaj ĉiuhore per sennombraj kantoj kaj himnoj dum ĉiutagaj diservoj. Ho kiom granda feliĉo kaj ĝojo estas por ni ĉiuj, fratoj kaj fratinoj, ke ankaŭ ni povas partopreni en tio. Ke ankaŭ ni balbutas tiujn belegajn preĝojn kaj senĉese alvokas Ŝin kiel Protektantinon, kiel Preĝantinon pri ni ĉiuj, la tutplena homa popolo. Ĉiu festo estas Ŝia. Kaj ankaŭ la hodiaŭa estas Ŝia. Por ni tio estas fonto de mildeco, fonto de forto kaj en nin nun enfluas de sur la ĉielo sennombra kaj neeldirita Dieca forto. Per propetado kaj preĝoj de la Sanktega Dipatrino ankaŭ ni fariĝas potencaj kaj fortaj, potencaj por detrui ĉiun pekon kiu atakas nin aŭ kreskas en ni, en nia spirito, el nia pekema naturo. Tial ĉiu festo de la Dipatrino estas fonto de ĝojo por ni.

Kaj ni, havante antaŭ ni la Dipatrinon kiel nian Preĝantinon, kiel nian Perantinon antaŭ Dio, kiel nian Protektantinon ĉiutagan kaj ĉiunoktan, fariĝas potencaj kaj fortaj, fariĝas nevenkeblaj kaj senmortaj. Kiam ni preĝe falas antaŭ la  Sanktegan Dipatrinon, kiam ni plene konfesas al Ŝi, kiam per tuta animo postiras Ŝin kaj servas al Ŝi, ni tiam fariĝas ĉiopovaj kaj ne ekzistas potenco tiel malluma kaj terura en tiu ĉi mondo kiu povus damaĝi nian animon. Ne ekzistas morto kiu povus forpreni nin el la brakumo de la Sanktega Dipatrino. Ne ekzistas demono, kiu povus alproksimiĝi al ni kiam ni estas dediĉitaj al la Sanktega Dipatrino.

Celebrante hodiaŭ la memoron de la Sanktega Dipatrino, Ŝian naskiĝon, ni kuracas nin de morto, ni kuracas nin de ĉio morta, de peko kaj pasio, kaj tiel ni releviĝas el morto kaj venkadas la morton. Ĉar la Sanktega Dipatrino gvidas nin per sia ekzemplo el virto en virton, el kredo en amon, el amo en gracon, el graco en faston, kaj en ĉiujn aliajn virtojn, por ke ankaŭ ni povu venki ĉion, kio estas morteca en ni kaj servi al la Sinjoro Kristo, Kiu pro ni akceptis morton sur Sin, por releviĝi kaj doni al ni la fortojn venki super ĉio, kio apartigas nin de Dio, kio apartigas nin de la Sinjoro Kristo.

Tial ni ne povas disponigi nian vivon al la Sinjoro Kristo sen la Sanktega Dipatrino. Nur kun Ŝi kaj ĉiuj sanktuloj ni povas eniri en la Ĉielan Regnon, eniri en la paradizon, kaj heredi ĉiujn valoraĵojn, kiujn la Sinjoro Kristo, alveninte al tiu ĉi mondo donacis al la homoj.

La Sanktega Dipatrino do ĉiam protektu nin kaj gardu nin de ĉiu peko, de ĉia morteco, de ĉiu demono. Ŝi ĉiam gvidu nin laŭ la sekura vojo, vojo de preĝo, vojo de fasto, vojo de kompato, vojo de amo evangelia, vojo de mildeco kaj trankvileco al Sia Filo, elirigante nin el tiu ĉi mondo en la Ĉielan Regnon, por ke tie, kun Ŝi, ni honoru Ŝian miraklan Filon, nian Sinjoron Kriston kun Lia senkomenca Patro kaj Lia sankta kaj viviga Spirito porĉiam. AMEN.

La originalo ĉe: http://www.manastir-lepavina.org/vijest.php?id=1116

Tradukinto: