Liturgio de la kateĥumenoj

-A +A

Diakono: Benu, estro.

Pastro: Benitas la regno de la Patro kaj Filo kaj Sankta Spirito, nun kaj ĉiam kaj eterne.

Popolo: Amen.

La granda litanio:

Diakono: Pace al la Sinjoro ni preĝu.

Popolo:   Sinjoro, kompatu.

Diakono:  Pri la paco de supre kaj pri la savo de niaj animoj al la Sinjoro ni preĝu.

Popolo:   Sinjoro, kompatu.

Diakono:  Pri la paco tutmonda, la bonstato de la sanktaj Diaj eklezioj kaj la unuiĝo de ĉiuj al la Sinjoro ni preĝu.

Popolo:  Sinjoro, kompatu.

Diakono:  Pri ĉi tiu sanktejo, kaj pri ĉiuj kun kredo, pieco kaj Di-timo en ĝin enirantaj, al la Sinjoro ni preĝu.

Popolo:  Sinjoro, kompatu.

Diakono:  Pri la piaj kaj ortodoksaj kristanoj, al la Sinjoro ni preĝu.

Popolo:  Sinjoro, kompatu.

Diakono:  Pri nia patriarko NN, nia episkopo NN, la honorindaj presbiteroj, enkristaj diakonoj, pri la tutaj klerikaro kaj popolo al la Sinjoro ni preĝu.

Popolo:  Sinjoro, kompatu.

Diakono:  Pri nia pia lando, ties tuta registaro kaj kristama militistaro al la Sinjoro ni preĝu.

Popolo:  Sinjoro, kompatu.

Diakono:  Pri ĉi tiu urbo, pri ĉiu urbo, lando, kaj la krede en ili loĝantaj, al la Sinjoro ni preĝu.

Popolo:  Sinjoro, kompatu.

Diakono:  Pri laŭsezona vetero, abundo de tera fruktaro kaj tempo paca al la Sinjoro ni preĝu.

Popolo:  Sinjoro, kompatu.

Diakono:  Pri la navigantoj, vojaĝantoj, malsanuloj, suferantoj, malliberuloj, kaj pri ilia savo al la Sinjoro ni preĝu.

Popolo:  Sinjoro, kompatu.

Diakono:  Pri ke liberiĝu ni de ĉia sufero, kolero, danĝero kaj mizero, al la Sinjoro ni preĝu.

Popolo:  Sinjoro, kompatu.

Diakono:  Defendu, savu, kompatu kaj gardu nin, Dio, per Via graco.

Popolo:  Sinjoro, kompatu.

Diakono:  La sanktegan, la puregan, la plejbenitan, gloran Reĝinon nian, la Dipatrinon kaj Ĉiamvirgulinon Marian, kun ĉiuj gesanktuloj rememorinte, nin mem, unu la alian kaj tutan vivon nian al Kristo Dio, ni submetu.

Popolo:  Al Vi, Sinjoro.

Pastro mallaŭte diras la preĝon de la unua antifono:  Sinjoro nia Dio, kies potenco estas neimagebla, kies gloro superas komprenon, kies kompato ne havas limojn, kies homamon ne eblas esprimi; Vi Mem, Sinjoro, laŭ Via boneco rigardu nin kaj ĉi tiun sanktan preĝejon, faru pri ni kaj niaj kunpreĝantoj laŭ Via malavara favorkoreco kaj kompatemo,

Pastro:  Ĉar al Vi sola konvenas ĉiaj gloro, honoro kaj adoro, al la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito, nun kaj eterne kaj ĉiam.

Popolo:  Amen.

La unua antifono:

Popolo:  Benu, ho mia animo, la Eternulon, Benata estu, Sinjoro. Benu, ho mia animo, la Eternulon, Kaj mia tuta internaĵo Lian sanktan nomon. Benata estu, Sinjoro. Benu, ho mia animo, la Eternulon, Kaj ne forgesu ĉiujn Liajn bonfarojn. Li pardonas ĉiujn viajn pekojn, Li sanigas ĉiujn viajn malsanojn; Li savas de la tombo vian vivon, Li kronas vin per boneco kaj favorkoreco; Favorkora kaj kompatema estas la Eternulo, Longetolerema kaj tre bona. Benu, ho mia animo, la Eternulon, Kaj mia tuta internaĵo Lian sanktan nomon. Benata estu, Sinjoro.

Malgranda litanio:

Diakono:  Ree kaj ree pace al la Sinjoro ni preĝu.

Popolo:  Sinjoro, kompatu.

Diakono:  Defendu, savu, kompatu kaj gardu nin, Dio, per Via graco.

Popolo:  Sinjoro, kompatu.

Diakono:  La sanktegan, la puregan, la plejbenitan, gloran Reĝinon nian, la Dipatrinon kaj Ĉiamvirgulinon Marian, kun ĉiuj gesanktuloj rememorinte, nin mem, unu la alian kaj tutan vivon nian al Kristo Dio, ni submetu.

Popolo:  Al Vi, Sinjoro.

Pastro mallaŭte diras preĝon de la dua antifono:  Sinjoro nia Dio, savu Vian popolon kaj benu Vian heredon, la plenecon de Via eklezio gardu kaj sanktigu tiujn, kiuj amas la belornamon de Via domo, Vi ilin glorigu per Via dia forto kaj ne malatentu nin, esperantojn je Vi,

Pastro:  Ĉar Via estas potenco kaj Via estas regno, kaj forto, kaj gloro, de la Patro, de la Filo kaj de la Sankta Spirito, nun kaj ĉiam kaj eterne.

Popolo:  Amen.

La dua antifono kaj Solenaskita Filo:

Popolo:  Gloru, ho mia animo, la Eternulon. Mi gloros la Eternulon en la daŭro de mia tuta vivo, Mi kantos al mia Dio tiel longe, kiel mi estos. Ne fidu eminentulojn, Homidon, kiu ne povas helpi. Eliras lia spirito, li reiras en sian teron; Kaj en tiu tago neniiĝas ĉiuj liaj intencoj. Bone estas al tiu, kies helpo estas la Dio de Jakob, Kiu esperas al la Eternulo, lia Dio, Kiu kreis la ĉielon kaj la teron, La maron, kaj ĉion, kio estas en ili, Kiu gardas la veron eterne;Kiu faras justecon al la prematoj, Donas panon al la malsataj. La Eternulo liberigas la malliberulojn; La Eternulo malfermas la okulojn al la blinduloj; La Eternulo restarigas la kurbigitojn; La Eternulo amas la virtulojn; La Eternulo gardas la enmigrintojn, Subtenas orfon kaj vidvinon; Sed la vojon de malvirtuloj Li pereigas. La Eternulo reĝas eterne, Via Dio, ho Cion, por ĉiuj generacioj.
  Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito nun kaj ĉiam kaj eterne. Amen.
  Solenaskita Filo kaj Vorto de Dio, estante senmorta, bonvole enkarniĝinta por nia savo el la sankta Dipatrino kaj Ĉiamvirgulino Maria, senŝanĝe enhomiĝinte kaj Vin lasinte krucumi, ho Kristo Dio, per morto morton Vi venkis; estante Unu el la Sankta Triunuo, kunglorata kun la Patro kaj la Sankta Spirito, savu nin.

Malgranda litanio:

Diakono:  Ree kaj ree pace al la Sinjoro ni preĝu.

Popolo:  Sinjoro, kompatu.

Diakono:  Defendu, savu, kompatu kaj gardu nin, Dio, per Via graco.

Popolo:  Sinjoro, kompatu.

Diakono:  La sanktegan, la puregan, la plejbenitan, gloran Reĝinon nian, la Dipatrinon kaj Ĉiamvirgulinon Marian, kun ĉiuj gesanktuloj rememorinte, nin mem, unu la alian kaj tutan vivon nian al Kristo Dio, ni submetu.

Popolo:  Al Vi, Sinjoro.

Preĝo de la tria antifono:  Vi, Kiu donacis al ni ĉi tiujn komunajn kaj konsentajn preĝojn kaj promesis plenumi petojn de du aŭ tri konsentintoj en Via nomo, ankaŭ nun la petojn de Viaj sklavoj laŭ utilo plenumu, donante al ni en ĉi epoko komprenon pri Via vero kaj en la estonta vivon eternan donaconte,

Pastro:  Ĉar Dio bona kaj homama estas Vi kaj Vin ni gloras, Patro, Filo kaj Sankta Spirito, nun kaj ĉiam kaj eterne.

Popolo:  Amen.

La tria antifono, "Feliĉaj":

Popolo:  En Via regno memoru nin, Sinjoro, kiam vi venos en vian regnon.
Feliĉaj estas la malriĉaj en spirito, ĉar ilia estas la regno de la ĉielo.
Feliĉaj estas la plorantaj, ĉar ili konsoliĝos.
Feliĉaj estas la humilaj, ĉar ili heredos la teron.
Feliĉaj estas tiuj, kiuj malsatas kaj soifas justecon, ĉar ili satiĝos.
Feliĉaj estas la kompatemaj, ĉar ili ricevos kompaton.
Feliĉaj estas la kore puraj, ĉar ili vidos Dion.
Feliĉaj estas la pacigantoj, ĉar filoj de Dio ili estos nomataj.
Feliĉaj estas tiuj, kiuj estas persekutitaj pro justeco, ĉar ilia estas la regno de la ĉielo.
Feliĉaj estas vi, kiam oni vin riproĉos kaj persekutos kaj false vin kalumnios pro mi.
Ĝoju kaj raviĝu, ĉar via rekompenco estos granda en la ĉielo;

La malgranda eniro.

Diakono mallaŭte:  Ni preĝu al la Sinjoro.
La pastro diras jenan preĝon de la eniro:  Estro Sinjoro, nia Dio, stariginta en la ĉielo legiojn kaj armeojn de anĝeloj kaj ĉefanĝeloj por servado al Via gloro; faru, ke kun nia eniro okazu eniro de sanktaj anĝeloj, kunservantaj kun ni kaj kunglorantaj Vian bonecon. Ĉar al Vi sola konvenas ĉiaj gloro, honoro kaj adoro, al la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito, nun kaj eterne kaj ĉiam. Amen.
Diakono: Benu, estro, la sanktan eniron.
Pastro: Benata estu la eniro de viaj sanktuloj, Sinjoro, ĉiam, nun kaj eterne.

Diakono:  Saĝeco! Rekte staru!

Horo:  Ni venu kaj kliniĝu / kaj teren falu antaŭ Kristo. / Savu nin, ho Filo de Dio, / en la sanktuloj mirinda, / kantantojn al Vi: Haleluja.

Himnetoj laŭ la regularo.

La Trisankta kanto:

La pastro mallaŭte preĝas: Ho Dio sankta, en la sankteco loĝanta, per trisankta kantado de la serafoj himnata, de la keruboj glorata, kaj de ĉiuj ĉielaj fortoj honorata; el neesto en estadon ĉion kondukinta; la homon laŭ Via bildo kaj similo kreinta, kaj per ĉiaj Viaj donacoj ornaminta; al petanto donanta saĝon kaj prudenton; pekulon ne ignoranta, sed malfermanta penton por saviĝo; indiginta nin, Viajn humilajn kaj neindajn sklavojn, nun stari antaŭ la gloro de Via sankta altaro kaj oferi al Vi decan adoradon kaj gloradon - Mem, Sinjoro, akceptu el niaj pekulaj buŝoj la Trisanktan himnon, kaj vizitu nin per Via graco; pardonu al ni ĉian pekon volan kaj nevolan; sanktigu niajn animojn kaj korpojn, kaj donu al ni pie Vin servi dum ĉiuj tagoj de nia vivo pro la preĝoj de la Sankta Dipatrino kaj de ĉiuj sanktuloj, ekde la pratempo sukcesintaj al Vi plaĉi.

Diakono:  Al la Sinjoro ni preĝu.

Popolo:  Sinjoro, kompatu.

Pastro:  Ĉar Vi estas sankta, nia Dio, kaj Vin ni gloras, Patro, Filo kaj Sankta Spirito, nun kaj ĉiam

En la Rusa eklezio oni kutimas aldoni ankaŭ jenan preĝeton:

Diakono:  Sinjoro, savu la piulojn, kaj elaŭdu nin.

Popolo:  Sinjoro, savu la piulojn, kaj elaŭdu nin.
 

Diakono:  kaj eterne.

Popolo:  Amen.  Sankta Dio, sankta forta, sankta senmorta, kompatu nin. (Trifoje)
Gloro al la Patro, Filo kaj Sankta Spirito nun kaj ĉiam kaj eterne. Amen.
  Sankta senmorta, kompatu nin.
  Sankta Dio, sankta forta, sankta senmorta, kompatu nin.

La klerikoj, sin klininte antaŭ la altaro, iras al la altejo:

Diakono: Ordonu, estro.
Pastro: Estu benata tiu, kiu venas en la nomo de la Eternulo.
Diakono, montrante al la altejo: Benu, estro, la altan tronon.
Pastro: Benata estas Vi sur la trono de Via regno, sidanta sur la keruboj, en ĉiuj tempoj, nun kaj ĉiam kaj eterne.

Legaĵoj:

Diakono:  Ni atentu.

Pastro:  Pacon al ĉiuj.

Legisto:  Kaj al via spirito.

Diakono:  Saĝeco.

Legisto:  Prokimeno, modalo...proklamas la prokimenon kun ĝiaj versoj

Popolo:  Kantas la prokimenon 2,5-foje

Diakono:  Saĝeco.

Legisto:  Legaĵo el la Agoj de la apostoloj.

Diakono:  Ni atentu.

Legado de la Apostollibro.

Pastro:  Pacon al vi, legisto.

Legisto:  Kaj al via spirito.

Diakono:  Saĝeco.

Legisto:  Haleluja, modalo...kaj proklamas la versojn de haleluja

Popolo:  Haleluja (trifoje post ĉiu verso).

La pastro, starante antaŭ la altaro, diras ĉi tiun preĝon: Briligu en niaj koroj, ho Homamanto, Sinjoro, Vian puran lumon de Diekkono kaj malfermu niajn mensajn okulojn, por ke ni komprenu Vian evangelian predikon, metu en nin timon pri Viaj feliĉigaj ordonoj, por ke ni, venkinte ĉiujn korpajn dezirojn, trairu la spiritan vivon, pensante kaj farante nur la al Vi plaĉan. Ĉar Vi estas lumigo de niaj animoj kaj korpoj, Kristo, nia Dio, kaj Vin ni gloras kun Via senkomenca Patro kaj Via sanktega, bona kaj viviga Spirito, nun kaj ĉiam kaj eterne. Amen.

Diakono:  Benu, estro, min la evangeliontan laŭ la sankta glora Apostolo kaj Evangeliisto nomo

Pastro:  Pro la preĝoj de la sankta glora Apostolo kaj Evangeliisto nomo, Dio donu al vi parolon por evangelii kun granda forto, por plenumiĝo de la Evangelio de Lia amata Filo, Sinjoro nia Jesuo Kristo.

Diakono:  Amen.(Amen. Amen. Estu al mi laŭ via diro)

Dua diakono aŭ pastro:  Saĝeco; ni staru rekte kaj aŭskultu la sanktan evangelion.

Pastro:  Pacon al ĉiuj!

Popolo:  Kaj al via spirito.

Diakono:  Legaĵo el la sankta evangelio laŭ nomo

Dua diakono aŭ pastro:  Ni atentu

Popolo:  Gloron al Vi, Sinjoro, gloron al Vi.

Diakono legas la Evangelion.

Pastro:  Pacon al vi, evangelianto!

Popolo:  Gloron al Vi, Sinjoro, gloron al Vi.

La insista litanio

Diakono:  Diru ni ĉiuj el tuta nia animo kaj el tuta nia menso, diru ni:

Popolo:  Sinjoro, kompatu (3-foje).

Diakono:  Sinjoro Ĉiopova, Dio de niaj patroj, ni preĝas al Vi, elaŭdu kaj kompatu.

Popolo:  Sinjoro, kompatu (3-foje).

Diakono:  Korfavoru nin, Dio, laŭ Via granda kompatemeco, ni preĝas al Vi, elaŭdu kaj kompatu.

Popolo:  Sinjoro, kompatu (3-foje).

Diakono:  Ankoraŭ preĝas ni pri nia patriarko/metropolito/ĉefepiskopo NN [la ekleziestro], pri ĉiuj estroj de la ortodoksaj eklezioj kaj pri nia episkopo NN.

Popolo:  Sinjoro, kompatu (3-foje).

Diakono:  Ankoraŭ preĝas ni pri la presbiteroj, diakonoj, gemonaĥoj kaj tuta nia frataro en Kristo.

Popolo:  Sinjoro, kompatu (3-foje).

Diakono:  Ankoraŭ preĝas ni pri kompato, paco, sano, savo, malŝarĝo kaj absolvo de pekoj de la Diaj sklavoj, de ĉiuj piaj kaj ortodoksaj kristanoj, loĝantaj kaj ĉeestantaj en tiu ĉi urbo kaj en la tuta mondo.

Popolo:  Sinjoro, kompatu (3-foje).

Diakono:  Ankoraŭ preĝas ni pri forpasintaj konstruintoj de ĉi tiu sankta domo, niaj patroj kaj ĉiuj forpasintaj gefratoj.

Popolo:  Sinjoro, kompatu (3-foje).

Diakono:  Ankoraŭ preĝas ni pri fruktoportantoj, bonfarantoj kaj ĉiuj, kiuj laboradas kaj kantas en ĉi tiu kirko, kaj pri la tuta popolo ĉi tie ĉeestanta kaj atendanta vian riĉan korfavoron.

Popolo:  Sinjoro, kompatu (3-foje).

La pastro mallaŭte diras la preĝon de la insista petado: Sinjoro, nia Dio, tiun ĉi fervoran preĝon akceptu de Viaj sklavoj kaj korfavoru nin laŭ Via granda boneco, kaj Viajn favoraĵojn subensendu sur nin kaj sur la tutan popolon, atendantan de Vi grandan kaj riĉan kompatemecon.

Pastro:  Ĉar Vi estas korfavora kaj homama Dio kaj Vin ni gloras, Patro, Filo kaj Sankta Spirito, nun kaj ĉiam kaj eterne.

Popolo:  Amen.

Litanio pri kateĥumenoj

Diakono:  Kateĥumenoj, preĝu al la Sinjoro.

Popolo:  Sinjoro, kompatu.

Diakono:  Fideluloj, ni preĝu pri la kateĥumenoj, ke la Sinjoro kompatu ilin.

Popolo:  Sinjoro, kompatu.

Diakono:  ke Li instruu ilin per la vorto de vero.

Popolo:  Sinjoro, kompatu.

Diakono:  ke Li malfermu al ili la Evangelion de justeco.

Popolo:  Sinjoro, kompatu.

Diakono:  ke Li aligu ilin al Sia sankta Katolika kaj Apostola Eklezio.

Popolo:  Sinjoro, kompatu.

Diakono:  Savu, kompatu, defendu kaj gardu ilin, Dio, per Via graco.

Popolo:  Sinjoro, kompatu.

Diakono:  Kateĥumenoj, kapojn viajn al la Sinjoro klinu.

Popolo:  Al Vi, Sinjoro!

Preĝo pri la kateĥumenoj: Sinjoro nia Dio, kiu en la altoj loĝas kaj humilulojn rigardas, Kiu la savon al la homa gento sendis, la Unuenaskitan Vian Filon, kaj Dion, Sinjoron nian Jesuon Kriston; rigardu Viajn sklavojn la kateĥumenojn, kiuj klinis al vi siajn kapojn, kaj indigu ilin en bona tempo akcepti la lavadon de renaskiĝo, malŝarĝon de la pekoj kaj veston de senputreco, aligu ilin al Via sankta Katolika kaj Apostola Eklezio kaj alkalkulu ilin al via elektita grego,

Pastro:  Por ke ankaŭ ili kun ni gloru tutsanktan kaj majestan Vian nomon, Patro, Filo kaj Sankta Spirito, nun kaj ĉiam kaj eterne.

Ĥoro:  Amen.