La Nicea Simbolo

-A +A
Πιστεύω Mi kredas Вѣ́рую
εἰς ἕνα Θεόν, — Je unusola Dio, во еди́наго Бо́га
Πατέρα, παντοκράτορα, la Patro Plejpotenca, Отца̀ Вседержи́теля,
ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, kreinto de la ĉielo kaj de la tero, творца̀ не́бу и землѝ,
ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων. de ĉio videbla kaj nevidebla. ви́димымъ же всѣ̂мъ и неви́димымъ.
Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, — Kaj je unusola Sinjoro Jesuo Kristo, И во еди́наго Го́спода Іису́са Христа̀,
τὸν Ὑιὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, Filo de Dio, solenaskita, Сы́на Бо́жія, единорóднаго,
τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· naskita de la Patro antaŭ ĉiuj tempoj; и́же отъ Отца̀ рожде́ннаго пре́жде всѣ́хъ вѣ̂къ:
φῶς ἐκ φωτός, Lumo el Lumo, свѣ́та отъ свѣ́та,
Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, Dio vera el Dio vera; Бо́га и́стинна отъ Бо́га и́стинна,
γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, naskita, ne kreita, рожде́нна, не сотворе́нна,
ὁμοούσιον τῷ Πατρί, samesenca kun la Patro; единосу́щна Отцу̀,
δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο. per kiu ĉio kreita ekestis; и́мже вся̂ бы́ша.
Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους kiu por ni la homoj На́съ ра́ди человѣ̂къ,
καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν kaj por nia savo, и на́шего ра́ди спасе́нія,
κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν subiris el la ĉielo, сше́дшаго съ небе́съ,
καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου kaj enkarniĝis de la Spirito Sankta kaj Maria la Virgulino, и воплоти́вшагося отъ Ду́ха Свя́та и Марíи Дѣ́вы,
καὶ ἐνανθρωπήσαντα. kaj homiĝis; и вочеловѣ́чшася.
Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου kiu, krucumite pro ni sub Poncio Pilato, Распя́таго же за ны при Понтíйстѣмъ Піла́тѣ,
καὶ παθόντα καὶ ταφέντα. suferis kaj estis entombigita, и страда́вша, и погребе́нна.
Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, κατὰ τὰς Γραφάς. kaj releviĝis je la tria tago, laŭ la Skriboj, И воскре́сшаго въ тре́тій де́нь по писа́ніемъ.
Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς kaj supreniris en la ĉielon, И возше́дшаго на небеса̀,
καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. kaj sidas dekstre de la Patro; и сѣдя́ща одесну́ю Отца̀.
Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης kiu denove venos kun gloro, И па́ки гряду́щаго со сла́вою,
κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, por juĝi la vivantajn kaj la mortintajn, суди́ти живы́мъ и ме́ртвымъ,
οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. kaj por kies Regno ne estos fino. его́же ца́рствію не бу́детъ конца̀.
Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἁγιον, — Kaj je la Spirito Sankta, И въ Ду́ха Свята́го,
τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, la Sinjoro kaj viviganto, Го́спода, животворя́щаго,
τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, kiu de la Patro eliĝas, и́же отъ Отца̀ исходя́щаго,
τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, kiun ni kunadoras kaj kungloras kun la Patro kaj la Filo, и́же со Отце́мъ и сы́номъ спокланя́ема и ссла́вима,
τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν. kiu paroladis per la profetoj. глагóлавшаго прорóки.
Εἰς μίαν, Ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. — Kaj je la Eklezio, unusola, sankta, katolika kaj apostola. Во еди́ну святу́ю собóрную и апо́стольскую це́рковь.
Ὁμολογῶ ἕν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἀμαρτιῶν. — Mi konfesas unusolan bapton por pekomalŝarĝo. Исповѣ́дую еди́но креще́ніе, во оставле́ніе грѣхо́въ.
Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. — Mi atendas la releviĝon de la mortintoj Ча́ю воскресе́нія ме́ртвыхъ:
Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. kaj la vivon de l' venonta epoko. И жи́зни бу́дущаго вѣ́ка.
Ἀμήν. Amen. Ами́нь.