La Bapto de la Sinjoro

-A +A
Fako: 

„Ĉi tiu estas Mia Filo, la amata, en kiu Mi havas plezuron; aŭskultu lin“[1].

Tio estis la vortoj de la antaŭtempa Dio Patro al la homoj pri la antaŭtempa Dio Filo, kiam la Filo laŭ la volo de la Patro kaj per energiado de la Sankta Spirito homiĝis el la Virgulino kaj estis faranta la savadon de la pereinta homaro. Ni do aŭskultu la Filon de Dio, kiel deziras tion nia Dio, por ke Lia bonvolo akompanu nin.

 

Eble iu dirus: ankaŭ mi volus aŭskulti la Filon de Dio, sed kiel mi faru tion, ja pasis jam preskaŭ 2000 jaroj ekde tiu tempo, kiam nia Sinjoro Jesuo Kristo korpe ĉeestis sur la tero kaj predikadis Sian sanktegan instruon?

 

Atingi tion – ke ni ĉiam estu kun Kristo, senĉese aŭdu Lian dolĉan voĉon kaj ĝuu Lian vivigan instruadon – estas tre facile, ĉar la Sinjoro Jesuo Kristo ĝis nun estas kun ni. Li estas kun ni en Lia sankta Evangelio, Li estas kun ni per la ekleziaj sakramentoj, Li ĉeestas per Sia ĉieesto kaj ĉionpovo, Li ĉeestas abundege, kiel decas al senlima tutperfekta Dio. Sian ĉeeston kun ni la Sinjoro Jesuo Kristo pruvadas per tio, ke la animoj liberiĝas el la kaptiteco de la peko, ke ĉiuj serĉantoj ricevas la donacojn de la Sankta Spirito, ke konstante okazadas signoj kaj mirakloj.

 

Tiuj, kiuj deziras poreterne kuniĝi kun la Sinjoro, devas komenci ĉi tiun sanktan aferon de zorgega studado de la Dia vorto, ili devas komenci de la legado de la Evangelio, en kiu Kristo enestas, kaj el kiu Li parolas kaj agas. La vortoj de la Evangelio „estas spirito kaj estas vivo“[2], karnulon ili faras spiritulo, kaj vivigas animon, mortigitan de peko kaj monda vanteco. Ili „estas spirito kaj estas vivo“, tial ne aŭdacu la grandan vorton de la Spirito interpreti per via propra racio, rampanta sur la tero, ne aŭdacu tiun vorton, plenan de la Dia potenco, interpreti tiel, kiel ĝi facile aperas antaŭ via malviva animo, antaŭ via malviva koro, antaŭ via malviva menso. La vorto, kiun eldiris la Sankta Spirito, povas esti interpretata nur per la Sankta Spirito.

 

Vi, kiuj deziras veni al la Sinjoro, aŭdi Lian dian instruon, esti vivigitaj kaj savitaj per Li, venu do nun antaŭ la Sinjoron kun granda pio kaj sanktega timo, kiel antaŭstaras Lin Liaj lumaj anĝeloj, Liaj keruboj kaj serafoj. Per via humilo faru la teron, sur kiu vi staras, ĉielo. Kaj la Sinjoro ekparolos al vi el Sia sankta Evangelio, kiel al Siaj amataj disĉiploj! Kaj la sanktaj patroj, interpretintaj la sanktan Evangelion laŭ la dono de la Sankta Spirito, estu viaj gvidantoj al ekzakta kaj senerara komprenado de la sankta Evangelio.

 

Estas danĝere proksimiĝi al la Evangelio, al la vivanta en ĝi Jesuo Kristo, sen la deca pio, aroge kaj memfide. La Sinjoro akceptas nur la humilulojn, kiuj konscias sian pekecon kaj neniecon, kiujn plenigas la pento, sed la fierulojn Li malakceptas. La diotima Simeono diris pri la homiĝinta Dio: “Jen ĉi tiu estas metita por la falo kaj leviĝo de multaj en Izrael, kaj por signo kontraŭparolata”[3]. La vorto de Dio estas tiu grandega kaj pezega ŝtono, pri kiu estas dirite: “sur kiun ĝi falos, ĝi tiun polvigos”[4].

 

Karaj gefratoj, estu ni piaj kaj agopretaj aŭskultantoj de la Dia vorto! Obeu ni al la ĉiela Patro, Kiu hodiaŭ diras al ni el Sia sankta Evangelio: „Ĉi tiu estas Mia Filo, la amata, en kiu Mi havas plezuron; aŭskultu lin“. Ni do aŭskultu Lin. Ni aŭskultu Lin kaj la beno de nia Ĉiela Patro restu kun ni poreterne! Amen.

 


[1] Mat. 17, 5.

[2] Joh. 6, 63.

[3] Luk. 2, 34.

[4] Mat. 21, 44.

 

Etikedoj: 
Tradukinto: 

Komentoj

Karaj fratoj,mi estas ĝoja, ke mi povas legi vian esperantan paĝojn pri ortodoksa kristanismo kaj pri ortodoksaj kristanoj.Maxo el Ĉeĥa resp.